Treball Naturals
TuWeb

Treball Naturals
Volcans
terretrèmols
Tsunamis
 
Treball Naturals


És un esdeveniment produït per fenòmens d'elevada energia, propis de la dinàmica natural del planeta Terra, que produeixen una gran quantitat de danys materials i personals en una determinada àrea geogràfica i en un moment donat. Fa referència a enormes pèrdues humanes i materials ocasionades per esdeveniments o fenòmens com els terratrèmols, inundacions, esllavissades de terra, desforestació, contaminació ambiental i altres.

Foto
Foto
FotoMaricel Navarro,Judith Peñas,Arnau Amoros,Carmen Cruz